ОБРОБКА ПІРОФІЛІТОВОГО СЛАНЦЮ НА УКРІПЛЕНИХ ПОСЕЛЕННЯХ ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ | Павленко С. В.

Роботами Овруцької археологічної експедиції 1996-2002 pp. серед пам’яток давньоруського часу Словечансько-Овруцького кряжу досліджено кілька окремих давніх населених пунктів, основою яких є укріплені городища.

Мова йде про м. Овруч (дитинець на Замковій горі, Василівська гора, окольний город); комплекс з двох городищ (Городки-І та Городки-ІІ), укріпленого посаду та селища поблизу с. Городець; комплекс із городищем “Гора”, посадом та селищами в с. Норинськ; городища з посадами та прилеглими селищами в сс. Листвин (Кошечки) та Словечно. Роботи проводились в межах проекту комплексного вивчення та збереження історико-археологічної та палеоприродної спадщини Овруцької волості та Словечансько-Овруцького кряжу1.

Важливо наголосити, що практично на всіх цих населених пунктах знайдено матеріали X ст.2, що свідчить про їх існування, чи, принаймні, виникнення приблизно в цей час.

Під час досліджень на кожному з цих пунктів знайдено залишки обробки пірофілітового сланцю та браковані рештки виробництва прясел і прикрас.
Овруч. Відходи виробництва пірофілітових пряслиць знайдені практично в усіх історичних складових міста. На Замковій горі знайдено фрагмент пряслиця з недоточеним конусом та фрагмент таблетки, що залишився після виточення корпусу пряслиця (“куточок”) (Рис. 1,4,5). Ймовірно до Замкової гори відноситься повідомлення В. Б. Антоновича про знахідку “майстерні по виготовленню пряслиць поблизу собору, в садибі Вартмана”3. На жаль, локалізувати точне місцезнаходження садиби, а також відшукати більш детальну інформацію про майстерню та речовий комплекс поки що не вдалося.

На Василівській горі знайдено цікавий уламок пірофілітового виробу незвичної форми, призначення якого не зовсім зрозуміле (Рис. 1, 8).

Під час рятувальних розкопок по лінії прокладання траншей теплотраси на території окольного града Овруча знайдені дві майже цілі заготовки-напівфабрикати (Рис. 1,1,3); уламок заготовки з просвердленим отвором (Рис. 1,4)\ фрагмент пряслиця (Рис. 1, 6) та ціле побутове пряслице, по конусу якого прокреслені зигзагоподібні лінії та дрібний хрестик (Рис. 1, 7). Всі знахідки походять із заповнення давньоруських об’єктів, датованих кінцем XII—XIII ст. Фрагмент ще однієї заготовки було знайдено під час спостереження за культурним шаром північної частини окольного граду (Рис. 1, 2).

На території історичної частини міста знайдено 40 аморфних недатованих уламків твердого пірофілітового сланцю різного розміру від дрібних (20 х 20 мм) до великих (115 х 70 мм) фрагментів. На п’яти з них спостерігаються сліди обробки поверхонь. Не виключено, що певна частина цих уламків є залишками вогнетривких домашніх пічок другої половини XIX — поч. XX ст.4 Комплекс поселень поблизу с. Городець.
Заготовки та відходи виробництва пірофілітових пряслиць на поселенні поблизу с. Городець в ур. “Городище” згадуються у В. О. Місяця5. В 1975 р. експедицією під керівництвом М. П. Кучери відкрито скупчення відходів та заготовок по виготовленню пряслиць на території укріпленого посаду (південний майданчик)6. Уламки обробленого пірофілітового сланцю, за свідченнями P. С. Орлова, були виявлені ним в 1984 р. при обстеженні поселення поблизу с. Городець.

Протягом 1996-2002 pp. Овруцькою експедицією ІА НАНУ на городищах, посаді та селищі поблизу с. Городець знайдено 75 заготовок-напівфабрикатів, відходів виготовлення пряслиць та фрагментів пірофілітового сланцю.

З них 40 архітектурно-будівельних чи пічних уламків, більшість з яких знайдена на селищі.

 Рис. 1. Відходи та браковані рештки виробництва пірофілітових прясел (І—8 — Овруч; 9—20 — комплекс поселень поблизу с. Городець).
Рис. 1. Відходи та браковані рештки виробництва пірофілітових прясел (І—8 — Овруч; 9—20 — комплекс поселень поблизу с. Городець).
pryasla_ovruch_2
Рис. 2. Відходи та браковані рештки виробництва пірофілітових прясел та прикрас (Норинськ, городище «Гора»).

Сліди підрізання, зтесування, шліфування чи лощення, вирубування граней і поверхонь зафіксовані на 12 фрагментах з 40. Окрему групу складають 6 уламків сіро-зеленого кольору (різновид пірофілітового сланцю із значним вмістом хлору). У двох з них оброблені поверхні, виявлені сліди вирубування зубилом чи стамескою.

На укріплених майданчиках городищ в ур. Городки знайдено три заготовки з просвердленим отвором (Рис. 1,12,14) та брусок з пірофілітового сланцю рожево-бузкового кольору, розмірами 122 х 33 х 28 мм, на шліфованих поверхнях якого наявні сліди розмітки та обробки різними інструментами.

На укріпленому посаді знайдено два уламки -“куточки” (Рис. 1, 17,18) та недовирізаний диск, діаметром — 22 мм й висотою — 4,5 мм (Рис. 1, 20). Схожий мініатюрний диск знайдено в заповненні пірофілітообробної майстерні дослідженої в 2002 р. на спеціалізованому поселенні в с. Нагоряни.

Найбільше відходів виготовлення прясел знайдено на прилеглому до укріплених майданчиків селищі. Цікавими знахідками є плитка, розміром 67 х 47 х 19 мм, підготовлена для вирізання заготовок-напівфабрикатів (стадія І за нашою типологічною схемою7), та дві подібні плитки, що були загублені чи відбраковані на етапі вирубування заготовок.

На селищі знайдено 5 заготовок-напівфабрикатів (стадія II) (Рис. 1 ,10,11) та 9 уламків зі специфічними слідами обробки граней, які, можливо, теж є залишками заготовок. Також знайдено 6 заготовок з просвердленим отвором (стадія III) (Рис. 1,13,15), лише одну заготовку з початком виточення конусу майбутнього прясла (стадія IV) (Рис. 1,16) та 2 дрібних фрагменти пряслиць (Рис. 1,79). Також на території селища було знайдено уламок вибракуваного жорна з пірофілітового сланцю.

Норинськ. За свідченнями В. О. Місяця, у 1954 р. на території села досліджено поселення та розкопана майстерня по виготовленню пряслиць, яку він датував X ст.8 Також, заготовки для виготовлення пряслиць були зафіксовані В. О. Місяцем “в підкопах” під південним схилом Норинського городища9. Роботи й матеріали не документовані, прив’язки відсутні.

В результаті розвідкових розкопок Овруцької експедиції 1996 р. на городищі “Гора” серед інших числених матеріалів знайдено 18 безформенних уламків пірофілітового сланцю, одна майже ціла заготовка (Рис. 2, 7), 4 заготовки з просвердленим отвором (Рис. 2 ,2—5), одна заготовка, з якої почали точити конус пряслиця (Рис. 2, 7), «куточок» та 5 готових пряслиць (Рис. 2, 6, 11—75). З пряслиць, знайдених на Норинському городищі, 3 біконічної та 2 кулястобочкоподібної форми. Розміри пряслиць коливаються в межах: h — 9—14 мм, d отвору — 7— 9 мм, D основ — 14—20 мм, максимальний D — 17—26 мм. Майже всі знахідки походять з двох шурфів, матеріал яких датується XIII-XIVct.10 На Норинському городищі знайдено 2 ромбічні заготовки (одна ціла та фрагмент), призначені для виготовлення хрестиківтільників (Рис. 2, 9,10).

На поселеннях і городищах Листвин-Кошечки та Словечно, зважаючи на невеликі обсяги проведених робіт, знайдені лише поодинокі уламки пірофілітового сланцю та готові пряслиця.

Заготовки та рештки виготовлення пряслиць, зафіксовані на городищах Овруцького кряжу, за сировинними уподобаннями, основними розмірами, технологічними прийомами та особливостями суттєво не відрізняються від подібних знахідок в майстернях, досліджених на місцевих спеціалізованих виробничих поселеннях.
Питання про обсяги та значення виробництва прясел та дрібних прикрас саме на укріплених пунктах потребує подальших спеціальних досліджень.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Томашевський А. П. Овруцький кряж: комплексне вивчення та збереження історико-археологічної і палеоприродної спадщини (завдання, перспективи, структура проекту) // Археологія. — 1998.— №2. — С. 151—155.
  2. Томашевський А. П. Попередні підсумки Овруцької археологічної експедиції у 1996-1997 роках на території Овруцького району Житомирської області // Археологічні відкриття в Україні в 1997—1998 pp. — К., 1998. — С. 46.
  3. Антонович В. Б. Археологическая карта Вольїнской губернии // Трудьі XI АС. — К., 1901. — Т. І. — С. 20.
  4. Миклашевский П. Месторождения огнеупорньїх материалов в России. — СПб., 1881. — С. 11— 12.
  5. Месяц В. А. Отчет В. А. Месяца о разведках и раскопках на территории Житомирской обпасти // НА ИА НАНУ. — 1961/55. — С. 6.
  6. Кучера М. П. Звіт про розвідку городищ у 1975 році // НА ІА НАНУ. — 1975/27. — Ф. 7879. — С.4—5, рис. 2, 34—38.
  7. Павленко С. В. Інформаційні формалізовано-статистичні підходи у дослідженні виробництва пірофілітових прясел та прикрас // Сучасні проблеми археології.— К, 2002. — С. 171—172; Томашевський А. П., Павленко С. В., Петраускас А.В. Овруцька середньовічна пірофілітова індустрія // Село Київської Русі (за матеріалами південно руських земель). — К., 2003. — С. 135.
  8. Місяць В. О. Короткий звіт про археологічні розвідки на Житомирщині за 1954 рік // НА ІА НАНУ. — 1954/32. — Ф. 2307. — С. 14—18.
  9. Кучера М. П. Вказ. праця — С. 7.
  10. Томашевський А. П. Попередні підсумки… — С. 47._